ព័ត៌មានជាតិ ៖ បើសិនជាជួបគាត់ជួយទិញគាត់ផង ពីព្រោះគាត់ ពីមុនជានាក់សុំទានទេ ហើយគាត់មានជើងខ្វេរម្ខាងទៀត តែឥឡូវគាត់បានបង្កើតមុខរបរ លក់ប្រដាប់លៀងចាន់ ដោយខ្លូនគាត់ផ្ទាល់(ខ្ញុំពិតជាសុំសសើរគាត់ណាស់ដែរគាត់មានគុំនិតល្អចឹង)

🏻សុំជួយទិញគាត់ផងណា:គាត់ដើរលក់គ្រប់ផ្សារ នៅក្នុងភ្នំពេញ

ជីវិតត្រូវតែតស៊ូ កុំរស់នៅ ដោយការពឹងពាក់លើរការសុំទានគេអោយសោះ

/

/

Credit: Ya No Single