ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ - ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស ។- តំបន់ទំនាបកណ្តាល និងតំបន់ខ្ពង់រាប ប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀង ។

សូមធ្វើការត្រួតពិនិត្យតារាងនៅខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ៕

/

ដោយ ៖ គន្ធា