កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី និងនៅតាមបណ្តាខេត្ត ដោយគិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ។ 

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមធ្វើការត្រួតពិនិត្យតារាងនៅខាងក្រោមជាមួយ Camnews ទាំងអស់គ្នា ៕

/

ដោយ ៖ គន្ធា