កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី និងនៅតាមបណ្តាខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ចង់ជ្រាបព័ត៌មានលម្អិត សូមទស្សនាតារាងនៅខាងក្រោម ៕

/