កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី និងនៅតាមបណ្តាខេត្ត ដោយគិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ តោះទៅត្រួតពិនិត្យតារាងនៅខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ៕

/

ដោយ ៖ គន្ធា