យោងតាម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រ ពិនិត្យឃើញនៅម៉ោង ៧ ព្រឹកថ្ងៃទី ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ។ 

ចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិត សូមធ្វើការទស្សនាតារាងនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ៕

-នៅចាំអីទៀត ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ ៥០ ភាគរយ ពីការចុះផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅគេហទំព័រ ខេមញ៉ូវ!!

/