ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ។​ សូមធ្វើការតាមដានតារាងនៅខាងក្រោម ជាមួយ Camnews ទាំងអស់គ្នា ៕

/

ដោយ ៖ គន្ធា