ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ។ ចង់ជ្រាបព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ សូមធ្វើការត្រួតពិនិត្យតារាងនៅខាងក្រោមជាមួយ Camnews​ ទាំងអស់គ្នា ៕

/