កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី និងនៅតាមបណ្តាខេត្តដោយ គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ សូមធ្វើការទស្សនាតារាងនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ៕

/

ដោយ ៖ គន្ធា