ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ៖

- តំបន់មួយចំនួន នឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ តទៅ- តំបន់មួយចំនួនទៀត អាចនៅមានភ្លៀងធ្លាក់ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមធ្វើការទស្សនាតារាងនៅខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ៕

/

ដោយ ៖ គន្ធា