កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី និងនៅតាមបណ្តាខេត្ត ដោយគិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ សូមធ្វើការត្រួតពិនិត្យតារាងនៅខាងក្រោមជាមួយ Camnews ទាំងអស់គ្នា ៕

/

ដោយ ៖ គន្ធា