ភ្នំពេញ ៖ នេះគឺជាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក សម្រាប់ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមធ្វើការត្រួតពិនិត្យតារាងនៅខាងក្រោម ៕

/