កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី​ និងបណ្តាខេត្ត ដោយគិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ សូមធ្វើការត្រួតពិនិត្យតារាងនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ៕

/