គេលឺតៗគ្នាថា លោក  Son Yuke នឹងសម្ដែងជាមួយនឹង កញ្ញា Peak Pattarasaya និងកញ្ញា Punpun Sutatta នៅក្នុងរឿងខ្នាតខ្លី “Club Friday The Series 12: Ruk Tong Yaeng” ដែលផលិតដោយផលិតកម្ម Change 2561 ។ 

/

នេះជាលើកទី ១ ហើយ ដែលពួកគេទាំងអស់គ្នា សម្ដែងរួមគ្នា នៅក្នុងរឿងខ្នាតខ្លីនេះ ។ បើតាមការរាយការណ៍ រឿងខ្នាតខ្លីនេះ ដឹកនាំសម្ដែងដោយ Koo Ekkasit ដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿង នៃខ្សែភាពយន្ដដ៏លេចធ្លោបំផុតរឿង “Lhong Fai” ។ យោងតាមប្រភពមួយ Son Yuke, Peak Pattarasaya, និង Punpun Sutatta បានចាប់ផ្ដើមថតរឿងខ្នាតខ្លីនេះហើយ ។

/

/

តើអ្នកទាំងអស់គ្នា កំពុងរង់ចាំទស្សនា រឿងខ្នាតខ្លីនេះមែនទេ?