យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់ផែនការក្របខណ្ឌជូនគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដែលបានចុះហត្ថលេខា កាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩​ បានឲ្យដឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលចំនួន ,៩៩៦ កន្លែង  មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ១៨,២៩២ នាក់ និងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ,៩៩៦នាក់ គ្រូបង្រៀនពីរថ្នាក់ពីរពេលចំនួន ១២,៨៩៧ នាក់ គ្រូបង្រៀនថ្នាក់គួប២ចំនួន ,៥៩៨នាក់ គ្រូបង្រៀនថ្នាក់គួប៣ចំនួន ១២០នាក់ គ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធចំនួន ,៤៧២ នាក់ និងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាខ្មែរឥស្លាមចំនួន ១៧៨ នាក់ ដើម្បីផ្តល់គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្ត ដូចមានខាងក្រោម៖

/

/

/

អត្ថបទ៖ ចំរើន