នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការឆ្លង និងមរណភាពដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលរាយការណ៍ដោយបណ្ដាប្រទេស និងតំបន់បស្ចឹមប្រទេស ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងទៅ ។ ទិន្ន័យនៃករណីឆ្លង និងមរណភាព ក្នុងបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗ មានដូចខាងក្រោមនេះ៖

អូស្រ្ដាលី ឆ្លងថ្មី ៣៨២ ករណី ឆ្លងសរុប ៣៧,៧៥៤ ករណី ស្លាប់ ៩៤៧ នាក់

ព្រុយណេ ឆ្លងថ្មី ៤៩ ករណី ឆ្លងសរុប ៥៤៣ ករណី ស្លាប់ ៣ នាក់

កម្ពុជា ឆ្លងថ្មី ៤៥៥ ករណី ឆ្លងសរុប ៨៣,៨៣៩ ករណី ស្លាប់ ១,៦៣៤ នាក់

ចិន ឆ្លងថ្មី ៩៩ ករណី ឆ្លងសរុប ៩៤,២៦០ ករណី ស្លាប់ ៤,៦៣៦ នាក់

ហុងកុង ឆ្លងថ្មី ៥ ករណី ឆ្លងសរុប ១២,០២៥ ស្លាប់ ២១២ នាក់

ម៉ាកាវ ឆ្លងថ្មី ០ ករណី ឆ្លងសរុប ៦៣ ករណី ស្លាប់ ០ នាក់

តៃវ៉ាន់ ឆ្លងថ្មី ៦ ករណី ឆ្លងសរុប ១៥,៨២០ ករណី ស្លាប់ ៨១៧ នាក់

ហ្វីជី ឆ្លងថ្មី ៣៩៨ ករណី ឆ្លងសុរប ៣៨,៨១២ ករណី ស្លាប់ ៣៤៥ នាក់ .... សម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀត សូមមើលតារាងខាងក្រោម៖

 /

 ដោយឡែក ក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីន បានដកចេញករណីឆ្លងចំនួន ១១៦ ករណី ដែលបានដាក់បញ្ចូលពីមុនទៅក្នុងករណីឆ្លងសរុប សម្រាប់ថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយសារបញ្ចូលទិន្ន័យត្រួតគ្នា ។ ចំនួនសរុបនៃករណីឆ្លងសម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ ត្រូវបានកែប្រែមកចំនួន 1,687,924 ករណីវិញ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីវីរុសខូរ៉ូណា នៅក្នុងតំបន់ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ http://bit.ly/WPRODashboard

អត្ថបទ៖ សារ៉ាត

/

ប្រភព៖ WHO