ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន៖ ធ្លាប់​តែ​ឮពី​សង្រ្គាម និង​ភេវកម្ម តែ​កន្លែង​ទេសចរណ៍ និង​ធនធាន​ធម្មជាតិ​ពិត​ជា​មិន​ធម្មតា

បើ​និយាយ​ពី​ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន អ្នក​ប្រហែល​ជា​នឹកឃើញ​ដល់​អំពើ​ភេវកម្ម កាប់​សម្លាប់​ សង្រ្គាម ពួក​អ៊ី​ស្លាម​ជា​ដើម។ តែ​រូប​ភាព​ខាងក្រោម​នេះ នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​ភាព​ភ្ញាក់​ផ្អើល នូវ​ទស្សនីយភាព កន្លែង​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន​ ដែល​អ្នក​ពុំ​ដែល​នឹក​ស្មាន​ដល់​។

1.       Shandur Pass

/

2.       Shangrila Lake

/

3.       Clifton Beach, Karachi

/

4.       Ghanche District

/

5.       Bahawalpur

/

6.       National Monument, Islamabad

/

7.       Karakoram Highway

/

8.       Passu Glacier

/

9.       Swat

/

10.      Lahore

/

11.      Attabad Lake

/

12.      Shah Faisal mosque

/

/

ប្រែសម្រួល៖ High

ប្រភព៖ thrillist