ហាង​ Starbucks ទាំង 15 ខាងក្រោម​នេះ ពិត​ជា​ខុស​ប្លែក​ពី ហាង​ Starbucks ទូទៅ​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ចូល ព្រោះ​តែ​ការ​រៀប​ចំ​ ដេគ័រ​ប្លែក​ភ្នែក​ខ្លាំង ពិសេស​ខុស​គេ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ភ្ញៀវចូល​ហើយ​មិន​ចង់​ចេញ​វិញ​ទេ។ ការ​រៀប​ចំ​របស់​ហាង​ទាំង​នោះ​ គឺស៊ី​មេទ្រី​នឹង​បរិយាកាស​នៃ​តំបន់​ទាំង​នោះ ដូច្នេះ​វា​ផ្តល់​នូវ​ភាព​ស្រស់​ស្រាយ​ និង​ចំណី​អារម្មណ៍​ថ្មីសម្រាប់​ភ្ញៀវ​ជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ។

បើ​សិន​ជា​លោក​អ្នក​បាន​ទៅ​ដល់​ប្រទេស​ទាំង​នោះ​ហើយ កុំ​ភ្លេច​ចូល​មើល​ផង​ណា៕

1.	Xian, China/2.	Beijing, China/3.	Chengdu, China/4.	Hangzhou, China/5.	Shanghai, China/6.	Bali, Indonesia/7.	Hiroshima, Japan/8.	Fukuoka, Japan/9.	Kamakura, Japan/10.	Kobe, Japan/11.	Toyama, Japan/12.	Taichung, Taiwan/13.	Singapore/14.	Seoul, South Korea/15.	Tokyo, Japan//

ប្រភព៖ Koreaboo